Utvikling

Data Nova har en stor stab med utviklere som jobber fulltid for å videreutivkle, automatisere og oppdage nye løsninger som kan hjelpe våre kunder i deres arbeidshverdag.

Data Nova har stort fokus på både kvalitetssikring og informasjonssikkerhet, noe som også er nødvendig for å møte de krav som stilles både av myndigheter (blant annet gjennom kasseloven og de nye personvernsreglene), og av våre kunder innen offentlig og privat sektor. Data Nova lagrer ingen kundeinformasjon som juridisk kan betegnes som sensitiv, men vi er likevel oppmerksomme på å kryptere den informasjon vi kan i databasen og å være varsomme med hvordan informasjon skal sammenstilles i systemet. Kvalitetssikring er en kontinuerlig aktivitet som henger tett sammen med de utviklingsaktiviteter og daglige rutiner som er implementert i virksomheten.

Data Nova har en stor stab med utviklere som jobber eksklusivt med våre forretningssystemer – både generelle og kundespesifikke tilpasninger. Vi gjennomfører to planlagte programvareoppdateringer hvert år, og i tillegg tilbyr vi kontinuerlige oppdateringer for å adressere ulike behov på tvers av disse utrullingssyklusene. Vi opererer både med minor releases og major releases, public releases og beta releases, og hver av disse har egne kvalitetssikrings- og testrutiner som gjennomføres av våre utviklingsteam i Norge og India.

Dynamisk utviklingsmodell

For kundeprosjekter følger vi en dynamisk utviklingsmodell, snarere enn rigide metodeverk, og har utarbeidet vår egen arbeidsflyt gjennom flere store og vellykkede prosjektleveranser. Denne modellen møter behovene for kommunikasjon og informasjon i alle stadier av produksjonssyklusen, og kan sammenfattes i sju steg. Hvert steg kan utvides, sammenstilles eller gjentas basert på prosjektets omfang, informasjon og ressurser tilgjengelig, tids- og kostnadshensyn, eksterne parter, med mer.

Syklusen kan beskrives slik:

1. Spesifikasjon fra kunde

Alle kundetilpasninger og prosjektbasert utvikling starter med en detaljert kravspesifikasjon eller målbeskrivelse – normalt utarbeidet av kunden. Denne listen må være tilstrekkelig definert, slik at alle involverte parter ser helheten og får en felles forståelse for hva prosjektet innebærer.

2. Løsningsforslag fra Data Nova

Etter å ha mottatt dokumentasjonen beskrevet i forrige steg, vil Data Nova utarbeide en anbefalt løsning på det etterspurte, og vil identifisere hvorvidt dette omfatter nyutvikling eller kun en tilpasning av eksisterende løsninger og arbeidsflyt.

3. Workshop

Avhengig av prosjektets kompleksitet, for eksempel dersom det skal integreres med en tredjepart eller store forretningsavgjørelser må tas som påvirker flere parter eller system- og arbeidsrutiner, har vi god erfaring med å gjennomføre planleggingsmøter hvor løsningsforslag diskuteres i plenum med utvalgte kompetansepersoner fra alle involverte parter. Slike møter vil vanligvis redusere tidsbruken i senere stadier av produksjonssyklusen betraktelig.

4. Utvikling og finjustering

Etter at alle detaljer har blitt identifisert og gjennomgått, og kostnadene har blitt akseptert av kunden, vil Data Nova iverksette utviklings- og tilpasningsfasen. Her gjør vi de nødvendige justeringene i system- og driftsmiljø, som definert i foregående steg.

5. Akseptansetest fra kunden

Etter vellykket ferdigstilling in-house, vil Data Nova tilby en oppdatering for testing og verifisering fra kundens side. Kunden vil da teste prosjektleveransen i et isolert test- eller pilotmiljø, og gi tilbakemeldinger til Data Novas utviklingsgruppe.

6. Implementasjonssyklus

I løpet av de foregående to stegene – med utvikling, testing og justering – vil vi enkelte ganger oppdage nye aspekter og nødvendige endringsbehov i eksempelvis brukeropplevelse og funksjonalitet. Dersom prosjektplanen tillater det, vil vi forsøke å adressere disse aspektene som en del av den planlagte leveransen, og de foregående stegene vil gjentas. Dersom det er nye systembehov som fremkommer gjennom disse stegene i leveransen, vil et separat prosjekt initieres der dette er mer hensiktsmessig.

7. Utrulling og migrering til driftsmiljø

Når alle involverte parter er fornøyde med resultatet og enige om at behovslisten er imøtekommet, vil en utrullingsplan utarbeides. Basert på kundens behov og Data Novas behov, vil en kontrollert utrulling av leveransen gjennomføres (enten det er programvare, maskinvare eller andre oppdateringer i driftsmiljøet). Samtidig vil brukerstøtteavdelingen motta informasjon slik at våre kundekonsulenter er tilstrekkelig informerte om aktiviteter og endringer, slik at de vil være klare for å besvare henvendelser på telefon og e-post vedrørende endringene.